Jednací řád Sněmovny

§ 1 Úvodní ustanovení

(1) Sněmovna je prostor pro diskusi.

(2) Jednací řád Sněmovny upravuje zásady jednání Sněmovny a je závazný pro všechny členy a funkcionáře Sněmovny.  

(3) Zasedání Sněmovny je stálé.

(4) Sněmovna nemá žádné rozhodovací pravomoci. 

 

§ 2 Členové a funkcionáři Sněmovny

Diskutující    

(1) Diskutující je svéprávná osoba starší 18 let, především mužského pohlaví.  

(2) Mandát diskutujícího vzniká zvolením a registrací. Ke zvolení stačí jediný hlas, a to vlastní.

(3) Diskutující se k pasivní i aktivní účasti na sněmování musí registrovat. Pro registraci je nutné uvést svou e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo. Registrace je projev souhlasu s Jednacím řádem Sněmovny.

(4) Mandát diskutujícího zaniká

a) z vlastního rozhodnutí, kdykoliv, z jakýchkoli důvodů a bez vysvětlení;

b) z rozhodnutí Adama nebo osoby jím pověřené, kdykoliv, z jakýchkoli důvodů a bez vysvětlení, především ale v souvislosti s § 4 Pravidla jednání Sněmovny.

Administrátor  

(5) Administrátor je osoba pověřená Adamem.

(6) Administrátorovi přísluší zejména

a) monitorovat, případně moderovat diskusi;

b) ukládat pořádková opatření.

 

§ 3 Předmět jednání Sněmovny

Působnost Sněmovny

(1) Do působnosti Sněmovny patří zejména

a) projednání Adamem nabídnutých témat (odborných textů, článků, návrhů zákonů, ...) a jejich hodnocení;

b) nabídka vlastních témat, kterými ale musí být problémy spojené s plánováním rodičovství a potížemi s naplněním těchto plánů;

c) hlasování k otázce, pokud je Adamem vypsána. Výsledky hlasování slouží Adamovi jako podklad pro jeho práci. Nejsou ale pro něj závazné, mají pouze indikační či poradní hodnotu.   

 

Organizace práce Sněmovny

(1) Diskutující se mohou sdružovat v diskusních tématech, a to podle vlastního zájmu. Příslušnost k politickým stranám a politickým hnutím není žádnou překážkou, pokud není vtahována do diskuse.

 (2) Diskutující příslušející k jedné diskusní skupině mohou libovolně zasahovat i do jiných diskusních skupin, či je vytvářet. 

 

§ 4 Pravidla jednání Sněmovny

(1) Diskutující má právo diskutovat v českém nebo slovenském jazyce. Nemluví-li těmito jazyky, má smůlu, nic překládat nebudeme.

(2) Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem ČR. Nepřípustné je zejména:

a)                        vyzývání k násilí, potlačování práv, hanobení rasy, národa a přesvědčení;

b)                        hrubé urážky a nadávky, ponižování jednotlivce nebo skupin osob;

c)                        vyhrožování násilím;

d)                        propagace nezákonné činnosti;

e)                        zasahování do soukromí jiných osob (včetně zveřejňování jmen a kontaktů).

(3) Za zvlášť odsouzeníhodné se považují příspěvky zesměšňující 

a) muže jako takového

b) jeho zásluhy

c) jeho mužské vlastnosti jako je udatnost, neohroženost, atd...,

d) jeho roli Pána Tvorstva

e) jeho hodnoty spermiogramu.

(4) Diskutující nesmí používat pro Adama tabuizovaná slova jako jsou snažilky, těhulky, manža, spermoška apod.

(5) Dále je nepřípustné spamování a jiný způsob reklamy. Případný odkaz na internetové stránky musí úzce souviset s diskusním tématem.

(6) Diskusní příspěvky nesmí být dlouhé. O přesné kvantifikaci jednotky „dlouhý“ rozhoduje Administrátor ad hoc.

(7) Podobně ad hoc rozhoduje o tom, co je vulgarita a co chlapský humor.

(8) Příspěvky vyjadřují názory jednotlivých diskutujících, Adam nepřebírá odpovědnost za jejich obsah. Vyhrazuje si ale právo uplatňovat Pořádková opatření dle § 5. 

 

 

§ 5 Pořádková opatření Sněmovny

 

(1) Pořádková opatření Sněmovny jsou uplatňována, když je porušen Jednací řád Sněmovny. Rozumí se jimi především:

a) mazání jednotlivých příspěvků

b) mazání celých diskusí

c) zrušení mandátu (= registrace) diskutujícího.

(2) Pořádkové pravomoci Adama a Administrátora jsou neomezené a podléhají jejich vlastnímu racionálnímu i iracionálnímu uvážení.

(3) V krizových případech bude povolána Sněmovní stráž.

 

§ 6 Sněmovní stráž

(1) K ochraně pořádku a bezpečnosti ve Sněmovně se zřizuje Sněmovní stráž.

(2) Sněmovní zbraní není kanón, ale kánon.

(3) Členy Sněmovní stráže jsou nejstarší členové Senilátu, vzdělaní v historických vědách, především v historii etiky, etikety, filozofie, filologie a práva.

(4) Člověk hrubě porušující Jednací řád Sněmovny bude nepřetržitě dostávat dlouhé e-maily od Sněmovní stráže, rozebírající složité otázky etiky, etikety, filologie, filozofie a práva. Dá se očekávat, že výtržník bude e-maily natolik ovlivněn, že rozebere své pc na součástky, odevzdá je do tříděného odpadu a odejde meditovat do ústraní o otázkách nastolených členy Sněmovní stráže.

 

§ 7 Projednávání záležitostí Evropské unie

(1) Předmětem jednání ve Sněmovně jsou samozřejmě i otázky EU regulace oblasti reprodukční medicíny a náhradní rodinné péče, případně situace ve státech EU i mimo.

(2) Předmětem jednání ve Sněmovně ale není plodnost EU per se (sama o sobě).  

Naposledy upraveno 08.11.2010 00:42.