Zákony a nařízení

Hlavní zákony a nařízení vztahující se k reprodukční medicíně a náhradní rodinné péči v ČR

 

Reprodukční medicína v ČR vychází z tohoto legislativního rámce:

 1)   Ústavní zákony a přijaté mezinárodní deklarace 

·        Úmluva o lidských právech a biomedicíně (č.91/2001 Sb) + dodatkový protokol (č.97/2001 Sb.)

·        Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č.209/1992 Sb.)

·        Listina základních práv a svobod (č.2/1993 Sb.)

 2)      Zákony

·        č.20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu, novela zákonem č.227/2006 Sb.

·        č.48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění

·        č. 95/2004 Sb. O o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

·        č. 373/2011 Sb. O specifických zdravotních službách

 3)   Podzákonné předpisy - vyhlášky

  • Vyhláška č. 422/2008 Sb.  O stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
  • Vyhláška č. 185/2009 Sb.  o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů

Nejdůležitějším zákonem, přímo regulujícím léčbu metodami asistované reprodukce, je zákon č. 373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách, kokrétně jeho Díl 1, Asistovaná reprodukce, § 3 - § 11. Adamovo stanovisko k zákonu můžete najít v sekci Etika.  

 Léčbu jako takovou upravuje zákon č. 20/1966 Sb., O péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů zde.

 

V asistované reprodukci je někdy potřeba použít dárcovské gamety nebo embrya. Nakládání s nimi upravuje zákon č. 296/2008 Sb. O zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění zák. č. 41/2009 Sb. a zák. č. 281/2009 Sb. zde.

 

Dokumenty upravující reprodukční medicínu i náhradní rodinnou péči jsou tyto:

Vznik a úpravu rodičovských vztahů najdete v zákoně č. 64/1963 Sb., O rodině, ve znění předpisů pozdějších zde

 Již spíše náhradní rodinné péči se věnuje zákon č. 359/1999 Sb., O sociálně-právní ochraně dětí, ve znění předpisů pozdějších zde.

 Možná budete také potřebovat znát zákon č. 301/2000 Sb., O matrikách, jménu, příjmení, ve znění pozdějších předpisů zde.

 

 

Regulace asistované reprodukce v zahraničí

Pokud vás zajímá, co se může a nemůže v asistované reprodukci v zahraničí, podívejte se na web European Society of Human Reproduction and Embryology ESHRE.

Také web IVF Worldwide informuje o regulaci ve světě. 

Naposledy upraveno 02.11.2012 09:04.