Adamův výkladový slovník odborných pojmů

Definice (z latinského de = od, pryč a finis = hranice, tedy definitio = ohraničení, vymezení) je pokud možno jednoznačné určení významu nějakého pojmu. .....eeeee....

Pojem (od pojímat) nebo také koncept je souhrnná myšlenková představa pro celou třídu obdobných jevů a skutečností, předmětů i abstraktních témat. Pojem je určen definicí, jež udává jeho podstatné vlastnosti a odlišuje jej od jiných. Pojmy se označují slovy nebo symboly......eeeee......

Symbol (řec. σύμβολον symbolon poznávací znamení, emblém, značka, obraz; ze συμ-βάλλειν spojit dohromady) označuje znamení, které se samo vysvětluje. .....eeeeee.....

Definice kruhem je logický klam, ve kterém se definice zpětně odkazuje na pojem, který má sama vysvětlovat, nestačí tedy sama o sobě na dostatečnou definici pojmu a předpokládá jeho předchozí znalost. Takto „definovaný“ pojem pak nemá žádný smysluplný obsah. Nejkratší možná definice kruhem je „viz: viz viz“ (stojí za povšimnutí, že kruh se zde uzavírá již druhým slovem definice).......eeeeee.......

Tudy cesta pro mne nevedeeeeeee..... Nerozumím slovům, která jsou vysvětlována pomocí slov, kterým také nerozumím.  Zakládám vlastní výkladový slovník, ve kterém budou slova, která se vyskytují v reprodukční medicíně nebo v náhradní rodinné péči vysvětlována normálně, srozumitelně, „po našemu“. 

Slovník je ve výstavbě, čeká na chytré hlavy, které ho doplní. Zatím jsem spokojen pouze s heslem Impotence. Návrhy výkladů mi zasílejte sem.

 

 

Adopce – viz osvojení

Anamnéza – obraz zdravotního stavu pacienta před vlastní chorobou sestavený na základě jeho výpovědí (při pohovoru s lékařem), potřebný pro stanovení správné diagnózy

Androgeny – mužské pohlavní hormony; nejvýznamnější je testosteron

Andrologie – lékařská disciplína zabývající se strukturou, funkcí a chorobami mužského pohlavního systému

Anovulace – ženská porucha plodnosti, při níž ve vaječníku nedochází k dozrávání a uvolnění vajíčka

Asistovaná reprodukce – podobor medicíny zabývající se překonáváním překážek početí; otěhotnění napomáhá tím, že laboratorně upravuje vajíčka, spermie či embrya; nejčastější typy jsou IUI a IVF

Astenospermie – mužská porucha plodnosti, při níž se spermie pohybují pomalu

Azoospermie – mužská porucha plodnosti, při níž se v ejakulátu nevyskytují žádné spermie

Balneoterapie – souhrn různorodých léčebných postupů, kterým se pacient pod lékařským vedením podrobuje v lázeňském prostředí, obvykle po dobu několika týdnů

Bazální teplota – teplota lidského těla naměřená po nejméně šesti hodinách tělesného klidu, měří se většinou ráno po probuzení

Biopsie – odebrání malého vzorku živé tkáně pro účely mikroskopického (histologického) vyšetření

Deprivované dítě – dítě psychicky, citově strádající, většinou v souvislosti s výchovou v ústavním zařízení

Dětský domov – ústavní zařízení pro náhradní výchovu dětí, které z různých důvodů nemohou být vychovávány v rodině (obvykle od tří let věku dítěte)

Ejakulát (semeno, sperma) – tekutina vytékající z penisu muže při orgasmu, jež by měla obsahovat spermie

Embryo (zárodek) – označení pro oplodněné vajíčko od chvíle, kdy se rozdělilo na dvě buňky

Embryotransfer – přenos zárodku (embrya) do dělohy

Endokrinní (hormonální) systém – systém žláz s vnitřní sekrecí, které produkují hormony

Endokrinologie – věda zabývající se stavbou a funkcí žláz s vnitřní sekrecí, včetně vyšetřování a léčby jejich onemocnění a poruch

Endometrióza – onemocnění, při němž se části endometria (vnitřní výstelky dělohy) nacházejí v jiných částech organismu, nejčastěji v malé pánvi

Endometrium – vnitřní výstelka dělohy

Estrogeny – ženské pohlavní hormony, vytvářené především ve vaječnících; jejich hladina kolísá v souvislosti s menstruačním cyklem

Extrauterinní – mimoděložní

Fertilita – plodnost, schopnost zplodit potomka

Fertilizace – viz oplodnění

Folikul – váček na vaječníku vyplněný tekutinou, jenž obsahuje vajíčko, které se v něm až do fáze ovulace vyvíjí a zraje

Folikulostimulační hormon (FSH) – hormon stimulující růst tzv. folikulu

Fyzioterapie – způsob léčby prováděný fyzikálními metodami

Genetika – věda o dědičnosti

Gestageny – skupina ženských pohlavních hormonů (např. progesteron), které vznikají ve vaječnících a po oplodnění i v placentě; jejich funkcí je mimo jiné příprava a udržení těhotenství

Gonadotropiny – hormony produkované hypofýzou, které řídí činnost pohlavních žláz (FSH a LH)

Gonadotropní uvolňovací hormon (GnRH) – hormon řídící vyplavování FSH a LH

Gravidita – těhotenství

Gravitest – test sloužící ke stanovení gravidity, obvykle analýzou moči (běžně k dostání v lékárnách)

Gynekologie – lékařská disciplína zabývající se strukturou, funkcí a chorobami ženského pohlavního systému

Handicapované dítě – dítě, které je tělesně nebo duševně znevýhodněno oproti svým vrstevníkům

Humánní choriový gonadotropin (hCG) – hormon produkovaný v těhotenství placentou, který stimuluje vaječníky k produkci hormonů (estrogenu a progesteronu) nezbytných pro udržení těhotenství; je vylučován močí a jeho zvýšená hladina slouží jako důkaz gravidity

Hormon – chemická látka, jež vzniká v endokrinních žlázách a prostřednictvím krevního oběhu se dostává k buňkám, které na ni reagují

Hormonální terapie – medikamentózní terapie, jež aplikuje léčiva obsahující hormony

Hysterosalpingografie – rentgenologická vyšetřovací metoda užívaná k zobrazení dělohy a vejcovodů

Hysteroskopie – vyšetřovací metoda umožňující přímé pozorování děložní dutiny; zjišťuje průchodnost genitálních cest a podmínky pro uhnízdění a vývoj embrya

ICSI – vsunutí jedné spermie do vajíčka pomocí jehly a speciálního mikroskopu; technika někdy užívaná při in vitro fertilizaci

Idiopatický – způsobený neznámou příčinou

Implantace – zanoření oplozeného vajíčka do sliznice dělohy

Impotence (správnější odborný výraz je ovšem erektilní dysfunkce)

a)      Neschopnost erekce, tedy vztyčení penisu muže při pohlavním vzrušení

b)      Stav, kdy přitažlivost zemská vítězí nad přitažlivostí ženskou

Imunologie – lékařská disciplína zabývající se imunitním systémem, jeho funkcí a chorobami

Indikace – stanovení vhodného diagnostického či léčebného postupu na základě příznaků a průběhu nemoci

Infertilita – porucha plodnosti, snížená schopnost zplodit potomka

Intrauterinní inseminace (IUI) – metoda asistované reprodukce, při níž se speciálním nástrojem do dělohy zavádějí spermie s cílem dosáhnout oplodnění a těhotenství

In vitro fertilizace (IVF) – metoda asistované reprodukce, při níž se odebírá vajíčko/vajíčka, laboratorně se kultivuje/kultivují spolu se spermiemi a po oplodnění a dělení se přenáší/přenášejí do dělohy ženy

Kojenecký ústav – ústavní zařízení pro náhradní výchovu dětí, které z různých důvodů nemohou být vychovávány v rodině (obvykle do tří let věku dítěte)

Kryoembryotransfer – přenos rozmrazeného embrya do dělohy

Kryokonzervace – uchovávání buněk při nízkých teplotách (tj. zmrazením), kdy ustávají všechny životní pochody; spermie a embrya lze uchovávat velmi dlouho, po téměř neomezenou dobu

Laparoskopie – vyšetření dutiny břišní zrakem pomocí endoskopického nástroje (laparoskopu)

Luteinizační hormon (LH) – hormon nezbytný pro dozrávání vajíčka a jeho uvolnění

Masturbace (onanie) – způsob, jímž muž dosáhne výronu spermatu bez pohlavního styku

Medikamentózní léčba – způsob léčby prováděný podáváním léků

Menstruace (menstruační cyklus, měsíčky, ženská perioda) – pravidelně se opakující odlučování endometria (děložní výstelky) provázené krvácením, k němuž dochází u netěhotných žen; je známkou toho, že se žena nachází v období fertility (plodnosti)

MESA – mikrochirurgický odběr spermií z nadvarlete muže, který v ejakulátu nemá žádné spermie

Mikromanipulace – mikrochirurgický zákrok na vajíčku nebo embryu (např. ICSI)

Mimoděložní (extrauterinní) těhotenství – těhotenství, při němž se embryo uchytilo a roste mimo dělohu, nejčastěji ve vejcovodu

Monitorování cyklu – hormonální a ultrazvukové sledování vývoje folikulů ve vaječnících

Myom – nezhoubný nádor dělohy

Náhradní rodinná péče – forma péče o děti, při níž je dítě vychováváno »náhradními« rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině; u nás jde zejména o osvojení a pěstounskou péči

Nidace – uchycení embrya ve sliznici dělohy

Oddělení péče o rodinu a děti – oddělení zřizovaná při obecních, městských a krajských úřadech, jež se zabývají sociálně-právní ochranou dětí

Oligospermie – mužská porucha plodnosti, při níž se v ejakulátu vyskytuje jen malé množství spermií

Oocyt – vajíčko

Oplodnění (fertilizace, koncepce, početí) – spojení spermie a vajíčka

Osvojení (adopce) – forma náhradní rodinné péče, při níž manželé či jednotlivci přijímají opuštěné dítě za vlastní a mají stejná práva a povinnosti, jako by byli jeho rodiči; osvojením vzniká mezi osvojiteli a dítětem vztah jako mezi biologickými rodiči a vlastními dětmi; existují dva typy osvojení: prosté a nezrušitelné

Ovarium – viz vaječník

Ovulace – uvolnění zralého vajíčka z folikulu ve vaječníku, jež je regulováno hormonálně a dochází k němu přibližně uprostřed menstruačního cyklu; bez ovulace nelze dosáhnout otěhotnění

Pěstounská péče – státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, při níž stát poskytuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěti i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali; pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí žádá souhlas zákonného zástupce dítěte; není vyloučen styk původních rodičů s dítětem

Postkoitální test – test následující po pohlavním styku (koitu), při němž se odebírá hlen z hrdla děložního a zjišťuje se, nakolik je průchodný pro spermie

Preadopční péče (předadopční, předpěstounská) – zákonem daná nezbytná doba (nejméně tři měsíce) před rozhodnutím soudu o adopci či pěstounství určená k adaptaci dítěte a žadatelů na novou situaci

Prodloužená kultivace – prodloužení času kultivace embryí až na 4–5 dní (pomocí speciálních médií), jehož cílem je odlišit kvalitní embrya

Progesteron – ženský pohlavní (vaječníkový) hormon, který se podílí na přípravě a udržení těhotenství

Punkce – napíchnutí; např. krok při IVF, kdy se zralý folikul napíchne a odsaje se z něj zralé vajíčko

Rehabilitace – v širším smyslu obnova výkonnosti a soběstačnosti pacienta po prodělané chorobě či po úrazu, v užším smyslu obnova jeho pohybových schopností (např. fyzioterapií)

Reprodukce – rozmnožování

Sociální pracovník – odborník poskytující pomoc lidem v různých životních situacích, zvláště pak v těch, ve kterých stát jeho intervenci vyžaduje

Sonografie (neboli ultrazvukové vyšetření) – zobrazení vnitřních orgánů pomocí ultrazvuku

Spermie – mužská pohlavní buňka

Spermiogram – rozbor ejakulátu (semene) sloužící k určení všech jeho složek a parametrů

Sterilita – neschopnost páru dospět k otěhotnění

Stimulace – hormonální působení na vaječníky s cílem získat před umělým oplodněním větší počet folikulů (vajíček)

TESE – mikrochirurgický odběr spermií u muže, který v ejakulátu nemá žádné spermie

Testosteron – mužský pohlavní hormon, který se vytváří ve varlatech a v malém množství i v nadledvinách

Transfer embrya – viz embryotransfer

Urologie – lékařská disciplína zabývající se strukturou, funkcí a chorobami močového systému a mužských pohlavních orgánů

Vaječník (ovarium) – oválná žláza velikosti švestky umístěná po obou stranách dělohy; obsahuje množství dutinek (folikulů), v nichž zrají vajíčka; produkuje ženské pohlavní hormony estrogeny a progesteron

Vajíčko (oocyt) – ženská pohlavní buňka

Varikokéla – porucha mužské plodnosti, při níž je rozšířena a prodloužena žilní pleteň chámovodu; porucha bývá neškodná, může se však projevovat bolestí v šourku či sníženým počtem spermií; léčba je chirurgická

Varlata – součást mužských pohlavních orgánů, která produkuje spermie a mužský pohlavní hormon testosteron

Vejcovod – trubicovitý orgán spojující vaječník s dělohou, v němž se setkávají vajíčka se spermiemi a dochází k oplodnění

Naposledy upraveno 27.11.2010 19:46.